Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest firma Altex z siedzibą w Gdyni ul. Orańska 25, zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:

1) zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, jeśli są Państwo naszym klientem, dostawcą, usługodawcą lub przedstawicielem albo pracownikiem któregoś z tych podmiotów;

2) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);

3) zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2 – 4;

4) art. 9 ust. 2 lit. a RODO: na podstawie odrębnej zgody – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 4.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.

5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) po sprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi reklamacji,

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

c)wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że usunięcie danych nie będzie możliwe ze względu na istnienie innego celu przetwarzania danych;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

7. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl